بررسی استفاده از الياف در آسفالت

بررسی استفاده از الياف در آسفالت در 20 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مشاهده قیمت و دانلود سریع

بررسی استفاده از الياف در آسفالت در 20 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست مطالب

مقدمه

تركها در آسفالت

مواد افزودني و تأثير آن در آسفالت

آسفالت اليافي

مزاياي آسفالت اليافي 

كاربريهاي آسفالت اليافي 

الياف فولادي

مقاومت استاتيكي الياف فولادي

مسلح كردن لايه اساسي جاده ها با روكش آسفالتي

فوايد ژئوگريد ها 

نتيجه گيري

منابع

 

قسمتی از متن

مقدمه

امروزه راه يكي از عوامل مهم در ارتباط و انتقال مسافران و بارها مي‌باشد و از  عوامل مهم روز است كه بحث هاي بسياري دارد و كنفرانسهاي مختلفي در رابطه با آن برگزار مي شود.

در راه هاي با آمد وشد زياد ،در رويه راه از مصالح قيري يا سيماني استفاده مي شود .كه در اثر اعمال بار اين نوع رويه ها دچار تغيير شكلهايي مي شود كه باعث ايجاد تنشهاي كششي افقي در لايه روسازي مي شود كه اگر اين تنشها از ميزان استقامت كششي مصالح بيشتر باشد باعث ايجاد ترك مي گردد. يكي از روشهاي مهم براي كاهش و كنترل عرض تركهاي حاصل از كشش مستقيم استفاده از الياف است.

به منظور ايجاد شرايط ايزوتروپ و به منظور ايجاد سيستمي كه بتواند در تمام جهات به طور تقريبا يكنواخت سبب افزايش نرمي شده و مقاومت كششي را نيز حفظ كند ،استفاده از رشته هاي نازك و كوتاه كه به صورت تصادفي در تمام جهات در آسفالت توزيع شود .روش مناسبي به نظر مي رسد .اين رشته نازك ،الياف ناميده مي شوند كه داراي انواع و شكلهاي مختلف بوده و كاربردهاي متعددي دارند. ازچمله آنها الياف فولادي ،پليمري ،شيشه‌اي و … مي باشد .

مشاهده قیمت و دانلود سریع