پاورپوینت درمان های شناختی آلبرت آلیس

پاورپوینت درمان های شناختی آلبرت آلیس در 30 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

مشاهده قیمت و دانلود سریع

پاورپوینت درمان های شناختی آلبرت آلیس در 30 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

 

فهرست مطالب

نظرية شخصيت

نظريه آسيب شناسي رواني 

ويژگي عقايد غيرمنطقي

هشياري افزائي وظيفه درمانجو

وظيفه درمانگر 

شرطي سازي تقابلی

محتواي درمان

اضطراب و دفاعها 

عزت نفس 

تعارضهاي ميان فردي

خصومت

تعارضهاي ميان فرد و جامعه سازگاري

فراسوي تعارض به سوي خرسندي معني

درمان شناختي بك

افسردگي

نظريه فرايندهاي درماني 

رابطة درماني

واقعيت هاي درمانهاي شناختي

انتقادهائي از درمانهاي شناختي

انتقادها

 

بخشی از متن

نظرية شخصيت

تبيين منطقي شخصيت، تقريباً يك ABC ساده استنقطه A رويدادهاي برانگيزنده زندگي مثل طردشدن ازجانب يك معشوق قراردارد.نقطه B بيانگرعقايدي است كه افرادبراي پردازش رويدادهاي برانگيزنده، درزندگي خويش به كارمي برنداين عقايد مي توانند منطقي يا غيرمنطقي باشند. نقطه C فرد پيامدهاي عاطفي و رفتاري آنچه را كه به تازگي روي داده است تجربه مي كند.درمان منطقي – عاطفي به عنوان يك نظرية شناختي به فرايندهاي دروني ارگانيزم اشاره دارد وآنها را عوامل تعيين كننده مهم كاركرد شخصيت   مي داند.

نظريه آسيب شناسي رواني 

انسانها، درست به همان صورتيكه ذاتاٌ گرايش دارند به شكلي منحصربه فرد منطقي و روشنفكر باشند، داراي گرايش بسيار نيرومندي براي كژفكري هستند. آسيب هاي رواني زندگي روزمره را مي توان با فرمولABC  عملكرد انسان توضيح داد...

مشاهده قیمت و دانلود سریع