پرسشنامه کنترل عواطف ACS

پرسشنامه استاندارد کنترل عواطف (ACS) در 3 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مشاهده قیمت و دانلود سریع

پرسشنامه استاندارد کنترل عواطف (ACS) در 3 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

توضیح :

این پرسشنامه دارای 42 سوال بوده و هدف آن ارزیابی توانایی کنترل عواطف و زیر مقیاس­های آن (ﺧﺸﻢ، ﺧﻠﻖ اﻓﺴﺮده، اﺿﻄﺮاب و ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ) است. اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی 15 ﺳﺎل ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد.

 

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها :                               42

تعداد مولفه :                                   4 مولفه (ﺧﺸﻢ، ﺧﻠﻖ اﻓﺴﺮده، اﺿﻄﺮاب و ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ)

روایی و پایایی :                              دارد

نحوه نمره گذاری :                            دارد 

منبع :                                               دارد

نوع فایل :                                     word و قابل ویرایش

تعداد صفحات :                              3

 

مشاهده قیمت و دانلود سریع