تحقیق بررسی انتقال و تبدیل تعهد (تعهدی جدید)

تحقیق بررسی انتقال و تبدیل تعهد ( تعهدی جدید) در 15 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مشاهده قیمت و دانلود سریع

تحقیق بررسی انتقال و تبدیل تعهد ( تعهدی جدید) در 15 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول

کلیات

فصل اول

انتقال تعهد

مبحث اول:انتقال طلب

گفتار اول:انتقال طلب

مفهوم

بند اول :انتقال قرار دادی  وقهری

بند دوم: طلب انتقال ناپذیر

بی اعتباری رضای مدیون

گفتار دوم : انتقال توابع طلب

تعاریف برخی از اصطلاحات

انتقال در اثر پرداخت دین دیگری

مبحث دوم:انتقال اسناد قابل معامله

گفتار اول: اقسام اسناد قابل معامله

فصل دوم:انتقال دین

مبحث اول: انتقال قهری و قراردادی

گفتار اول: انتقال دین در عقود معین

عقد ضمان

عقد حواله

عقد کفالت

مبحث دوم: انتقال غیر مستقیم دین

گفتار اول: انتقال قرارداد یا مجموعه ای از دیون و مطالبات ناشی از عقد

گفتار دوم:شرط به نفع شخص ثالث به عنوان وسیلۀ پرداخت

بخش دوم:تبدیل تعهد، تعهدی جدید

فصل اول

تبدیل تعهد

مبحث اول:مفهوم تبدیل تعهد

گفتار اول : مفهوم وفایدۀ تاریخی تبدیل تعهد

گفتار دوم: اقسام تبدیل تعهد و مفهوم آن در قانون مدنی

تبدیل تعهد به واسطۀ تبدیل موضوع تعهد

تبدیل تعهد به واسطۀ تبدیل منشأ تعهد

تبدیل تعهد به واسطۀ تبدیل متعهد

تبدیل تعهد به واسطۀ تبدیل متعهدٌله

مبحث دوم: شرایط تبدیل تعهد

گفتار اول : لزوم وقوع قرارداد نافذ(شرایط عمومی تبدیل تعهد)

گفتار دوم: شرایط تبدیل تعهد به معنی خاص

فصل دوم : آثار تبدیل تعهد در حقوق موضوعه

گفتار اول: آثار تبدیل تعهد

آثار سقوط تعهد

آثار ایجاد تعهد جدید

آثار رابطه میان دو تعهد

گفتار دوم: تبدیل تعهد در حقوق خارجی

نتیجه

فهرست منابع

 

بخشی از متن

مقدمه

نهاد تبدیل تعهد(بند4 ماده 264 ق.م) یکی از موارد سقوط تعهدات است که در مقایسه با سایر موارد سقوط تعهدات کمتر مورد بحث و تجزیه تحلیل قرار گرفته است و دلیل این امر نیز شاید عدم سابقه فقهی و اقتباس آن از حقوق غرب(فرانسه) باشد.در فقه نهادهای مشابهی دیگر وجود دارد که وجه تشابه زیادی با تبدیل تعهد دارند اما با این همه با آن متفاوتند وشرایط آثار خاص خود را دارند و جایگاه خاصی قانون گذار در قانون کشورمان برای این نهادها در نظر گرفته است،انتقال دین وانتقال طلب و نیابت دروفاء و پرداخت دین توسط ثالث از جمله این نهادها است(حواله ،ضمان).تبدیل تعهد از حقوق فرانسه اقتباس شده و در مواد 292و293ق.م احکام آن بیان شده است ویک نهاد جدید می- باشد و سابقه آن به زمان وضع قانون مدنی می رسد.

تجزیه وتحلیل دقیق نهاد تبدیل تعهد وانتقال تعهد وبیان شرایط و آثار و مصادیق آن در حقوق مدنی ایران وتشابه آن با مصادیق فقهی وجایگاه این نهاد درتجارت واقتصاد از موضوعاتی است که در این تحقیق به آن پرداخته شده است.به سوالاتی از  قبیل: الف- ماهیت و آثارتبدیل تعهد و تفاوت آن با انتقال تعهد چیست؟ ب-نمونه فقهی تبدیل و انتقال تعهد چیست؟ ج- جایگاه تبدیل تعهد در روابط تجاری چیست؟ ه- آیا تبدیل وانتقال تعهد یک تعهد جدید است یا تعهد قدیم است با شرایط جدید؟ موضوعاتی است که در صدد رسیدن به آنها هستیم.

مشاهده قیمت و دانلود سریع