مبانی و پیشینه تحقیق فرضیه بازار کارا، کارایی اطلاعاتی، سرمایه فکری، گزارشگری سرمایه فکری

مبانی و پیشینه تحقیق فرضیه بازار کارا، کارایی اطلاعاتی، سرمایه فکری، گزارشگری سرمایه فکری در 46 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx

مشاهده قیمت و دانلود سریع

مبانی و پیشینه تحقیق فرضیه بازار کارا، کارایی اطلاعاتی، سرمایه فکری، گزارشگری سرمایه فکری در 46 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx

 

ویژگیهای فایل

شامل مبانی نظری و پیشینه پژوهش برایفرضیه بازار کارا، کارایی اطلاعاتی، سرمایه فکری، گزارشگری سرمایه فکری

46صفحه ورد قابل ویرایش

منبع نویسی استاندارد APA و پاورقی دقیق

 

فهرست مطالب

مقدمه

فرضیه بازار کارا

انواع بازار کارا

سرمایه فکری

گزارشگری سرمایه فکری

پژوهش های خارجی

پژوهش های داخلی

 

بخشی از متن فایل

بخشی از مبانی نظری

بررسی رفتار قیمت دارایی‌های فیزیكی و سرمایه‌ای از آغاز شكل‌گیری بازارها مورد توجه سرمایه‌گذاران بوده است و تحقیقات علمی و تجربی متعددی در این زمینه انجام شده است. از اوایل قرن بیستم، اعتقاد گروهی از دست‌اندركاران بازارهای اوراق بهادار، بر این بود كه مطالعه تاریخی قیمت‌ها، حاوی اطلاعات مفیدی برای پیش‌بینی قیمت‌ها در آینده است، لذا با بدست آوردن روند قیمت‌ها، الگوی تغییرات شناخته می‌شود. از دهه 1930 مطالعات دیگری كه در نقطه مقابل این دیدگاه قرار داشت، آغاز شد. تمركز اصلی این تحقیقات روی تصادفی بودن رفتار قیمت سهام بود. نتایج این مطالعات به صورت یك جریان فكری و نظری قوی وارد مباحث اقتصاد و سرمایه‌گذاری گردید (سینایی،1390). برای اولین بار برنشتین(1956) اظهار داشت كه نمی‌توان رفتار آینده قیمت را پیش‌گویی كرد. مدتی بعد رابرتز(1959) با استفاده از جدول اعداد تصادفی، تغییرات قیمت‌ها را برای مدت 52 هفته بررسی نمود. وی نتیجه گرفت كه رفتار سری زمانی قیمت‌ها مشابه اعداد تصادفی است.

بخشی از پیشینه تحقیق

برامهنـدكار و همكـاران (2017) در تحقيق خود به بررسي تأثير سرمايه فكري بر عملكرد 139 شـركت داروسـازي پرداختنـد، نتايج حاكي از اين بود كه رابطه معناداري بين اجزاي سرمايه فكري و عملكـرد شـركت هـا وجـود دارد.

رحیمی ریگی و همکاران(1395) درپژوهش خود به بررسی تأثیر اجزای سرمایه فکری بر کارایی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها(DEA) پرداختند. یافتـه های تحقیـق آنان بیانگـر تأثیر مثبت و معنادار سـرمايه انسـانی، سـرمايه سـاختاری و سـرمايه ارتباطی بر کارایـی شـرکت هـا بـوده اسـت. بعلاوه نتایـج پژوهش نیـز نشـان داد کـه تأثیر عناصر سـرمایه فکـری بـر کارایی شـرکت های بـورس و اوراق بهادار تهـران به ترتیب اولویت عبارتند از: سـرمایه ارتباطی، سـرمایه سـاختاری و سـرمایه انسانی. 

مشاهده قیمت و دانلود سریع