بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی ناشی از محرومیت کیفری

بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی ناشی از محرومیت کیفری در 48 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مشاهده قیمت و دانلود سریع

بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی ناشی از محرومیت کیفری در 48 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

فصل اول(تعاریف و مفاهیم)

تعریف حق ، محرومیت ،حقوق اجتماعی

تعریف حق

تعریف محرومیت

مفهوم و تعاریف حقوق اجتماعی

مفهوم

تعاریف

فصل دوم(مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در قوانین جزائی)

قوانین مجازات قبل از انقلاب

قانون مجازات عمومی (‌مصوب 23 دی ماه 1304 - 7 بهمن ماه 1304 (‌کمیسیون عدلیه))

قانون مجازات عمومی مصوب7/3/1352

قوانین مجازات بعد از انقلاب

قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361 بخش كلیات

قانون مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370

قانون جرائم رایانه ای مصوب 5/3/1388 الحاقی به قانون مجازات اسلامی

قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که درامورسمعی وبصری فعالیت غیرمجازمی نمایند

لایحه قانون مجازات اسلامی

قانون آئین دادرسی کیفری( دادگاههای عمومی و انقلاب) در امور کیفری

قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب 1/2/1392)

تغییرات ایجاد شده در خصوص مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی

انواع و نحوه ی اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درقوانین جزایی

اعمال مجازات بر اساس نوع و میزان مجازات(مجازات تبعی)

ماده 26- حقوق اجتماعی

تغییرات ایجاد شده در خصوص مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی

مجازات اصلی (مستقل)

بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی

جایگاه محرومیت از حقوق اجتماعی

مصادیق

شرایط و نحوه ی اعمال

فصل سوم(تبعات مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی)

مقدمه

تبعات محکومیت کیفری

قانون محرومیت از حقوق اجتماعی نیازمند بازنگری

نتیجه گیری و پیشنهادات

فهرست منابع

مشاهده قیمت و دانلود سریع