شبيه سازی و آموزش زاویه سنج انیورسال با استفاده از Flash Player

شبيه سازی و آموزش زاویه سنج انیورسال با استفاده از Flash Player

مشاهده قیمت و دانلود سریع

شبيه سازی و آموزش زاویه سنج انیورسال با استفاده از Flash Player

 

توضیحات

يک مجموعه آموزشي شامل یک فايل فلاش که اساس کار و استفاده از زاویه سنج انیورسال را شبيه سازي مي کند.استفاده از اين فايلهاي فلاش براي آموزش به تمامي دانش آموزان و دانشجویان مکانیک توصيه مي نمائيم.

مشاهده قیمت و دانلود سریع