بررسی شخصيت‏ حقوقى سازمان هاى بين ‏المللى

بررسی شخصيت‏ حقوقى سازمان هاى بين‏ المللى در 48 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مشاهده قیمت و دانلود سریع

بررسی شخصيت‏ حقوقى سازمان هاى بين‏ المللى در 48 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست مطالب

چكيده

مقدمه

نمونه‏ هاى از مصاديق

آثار و ايج‏ شخصيت ‏حقوقى سازمانهاى بين‏ المللى

شخصيت‏ حقوقى سازمانهاى بين‏ الدولى در اسناد بين ‏المللى

شخصيت‏ حقوقى سازمانهاى غير دولتى در تئورى

شخصيت‏ حقوقى سازمانهاى بين ‏المللى در اسناد و آراء

تجمع گروهى از دولتها

گفتار اول: شخصيت‏ حقوقى سازمانهاى بين‏المللى از جهت نظرى

گفتار دوم: بررسى اسناد

مبحث دوم:شخصيت‏ حقوقى سازمانهاى غير دولتى 

مبحث‏ سوم: آثار شخصيت‏حقوقى سازمانهاى بين‏ المللى

نظريه مسئوليت جزايى اشخاص حقوقى

پى ‏نوشتها

 

قسمتی از متن

چكيده 
شخصيت‏ حقوقى عبارت است از: صلاحيت دارا شدن حقوق و تكاليف براى موضوعات غير انسانى.شخص حقوقى از نظر علم حقوق قابليت‏برخوردارى از حقوق را دارد، تكاليف قانونى بر عهده مى‏گيرد، اعمال حقوقى انجام مى‏دهد، اقامه دعوا مى‏كند، تحت تعقيب قرار مى‏گيرد و مسئول شناخته مى‏شود. شخصيت‏ حقوقى در هر نظامى تابعى است از متغير ملاحظات مختلف سياسى، اقتصادى، اجتماعى و سيستماتيك مربوط به آن نظام حقوقى.
در نظامهاى داخلى، قانونگذار به اعتبار حاكميت دولت، با توجه به نيازهاى اجتماعى، نهادهايى را به عنوان شخص حقوقى تلقى كرده، شناسايى آن را به افراد و نهادهاى تحت‏حاكميت‏خويش تحميل مى‏كند.در حقوق بين‏الملل نيز يك نهاد حقوقى تنها در صورتى مى‏تواند داراى حقوق و تكاليف بين‏المللى شود كه داراى شخصيت‏حقوقى بين‏المللى باشد.
اين نوشتار عهده‏ دار آن است كه با توجه به گسترش روز افزون سازمانهاى بين‏المللى و افزايش نقش آنها، روشن سازد آيا سازمانهاى بين‏المللى داراى شخصيت‏حقوقى عينى و اهليت‏حقوقى ذاتى براى اجراى هر گونه اقدام بين‏المللى هستند و يا حقوق و تكاليف يك سازمان بين‏المللى محدود به اهداف، وظايف و اختيارات صريح يا ضمنى است كه در سند تاسيس آن ذكر شده است و در هر صورت شخصيت‏حقوقى سازمانهاى بين‏المللى داراى چه آثارى است؟ 

مشاهده قیمت و دانلود سریع