بررسی ديه متفاوت و كفاره متساوى

بررسی ديه متفاوت و كفاره متساوى در 51 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مشاهده قیمت و دانلود سریع

بررسی ديه متفاوت و كفاره متساوى در 51 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست مطالب

ديه متفاوت و كفاره متساوى 

فصل اول : ديه مو

فصل دوم : ديه چشم

فصل سوم : ديه بيني 

فصل چهارم : ديه گوش  

فصل پنجم : ديه لب

فصل ششم : ديه زبان 

فصل هفتم : ديه دندان

فصل هشتم : ديه گردن

فصل نهم : ديه فك

فصل دهم : ديه دست و پا

فصل يازدهم : ناخن  

فصل دوازدهم : ديه ستون فقرات  

فصل سيزدهم : ديه نخاع  

فصل چهاردهم : ديه بيضه 

فصل پانزدهم : ديه دنده

فصل شانزدهم : ديه استخوان زير گردن

فصل هفدهم : ديه نشيمن گاه  

فصل هجدهم : ديه استخوان ها  

فصل نوزدهم : ديه عقل  

فصل بيستم : ديه حس شنوايي 

فصل بيست و يكم : ديه بينايي  

فصل بيست و دوم : ديه حس بويايي

فصل بيست و سوم : ديه چشايي  

فصل بيست و چهارم : ديه صوت و گويايي  

فصل بيست و پنجم : ديه زوال منافع

ديه و قصاص و تكليف حكومت و حق زنان

چكيده

قصاص زن و مرد

ديه مرد و زن

دلايل برابرى زن و مرد در ديه و قصاص

نقد و بررسى

نقش زمان و مكان در قصاص و ديه

قانون و زنان سرپرست خانوار

چرا ديه زن نصف ديه مرد است ؟

حكمت تفاوت ديه زن و مرد 

منابع

 

قسمتی از متن

چكيده

مطابق نظريه فقهاى شيعه، مرد و زن در مقابل يكديگر قصاص مى‏شوند؛ ليكن قصاص نفس مرد در برابر نفس زن، مشروط به پرداخت نصف ديه مرد است. اما زن و مرد در قصاص عضو، تا رسيدن ديه عضو به ثلث ديه كامل، با يكديگر برابرند و پس از آن، قصاص عضو مرد در برابر عضو زن، مشروط به پرداخت نصف ديه عضو مرد است. ديه نفس زن نيز نصف ديه نفس مرد است؛ ليكن مرد و زن در ديه عضو تا رسيدن آن به ثلث ديه كامل با يكديگر مساوى‏اند و پس از آن، ديه عضو زن به نصف ديه عضو مرد كاهش مى‏يابد. در اين بررسى معلوم مى‏شود كه تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه، از احكام ثابت اسلام است و لذا قابل تغيير نيست؛ اگرچه حكومت اسلامى در مقابل زنان سرپرست خانوار مكلف به جبران خسارت مى‏باشد. بدين جهت، فلسفه اين تفاوت را بايد در كليت نظام حقوقى اسلام جست‏وجو نمود. مسلم است كه اين حكم تبعيض بين زن و مرد، به لحاظ جنسيت و كم‏ارزش دانستن جان و حق حيات زن يا ترويج خشونت بر ضد وى نيست...

مشاهده قیمت و دانلود سریع