تحلیل و بررسی سند و اقسام آن

تحلیل و بررسی سند و اقسام آن در 78 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مشاهده قیمت و دانلود سریع

تحلیل و بررسی سند و اقسام آن در 78 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست مطالب

فصل اول: سند و اقسام آن    

مبحث اول: تعريف سند    

مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادي   ب: رسمي    

بند اول: سند عادي و تعريف آن    

بند دوم: سند رسمي و تعريف آن    

بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتي است    

بند چهارم: انواع سند رسمي     

انواع سند از حيث نوع و ماهيت    

انواع سند از حيث نوع استفاده و كاربردي در يك ديد كلي    

بند پنجم: قدرت اجرائي سند رسمي    

بند ششم: تفاوت سندي كه اعتبار اسناد رسمي را دارد با سند در حكم سند رسمي لازم الاجراء    

فصل دوم: اجراي اسناد رسمي

مبحث اول: اسنادي كه مي توان درخواست اجراء آنها را نمود    

بند اول: اسناد معلق و منجز    

بند دوم: وجود سند لازم الاجراي معتبر    

بند سوم: تقاضاي كتبي متعهد له    

بند چهارم: فرا رسيدن زمان اجراي تعهد    

مبحث دوم: مراجع صدور اجرائيه    

بند اول: دفتر اسناد رسمي    

بند دوم: اجراي ثبت يا ادارة ثبت    

بند سوم: اجراي سند توسط دادگاه    

مبحث سوم: صدور اجرائيه    

بند اول: تعريف اجرائيه    

بند دوم: انواع اجرائيه    

بند سوم: مقايسه اجرائيه ثبتي با اجرائيه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن دو    

بند چهارم: تعداد برگ هاي اجرائيه    

بند پنجم: اشكالات مربوط به صدور اجرائيه    

فصل سوم: شروع عمليات اجرائي    

مبحث اول: تعريف عمليات اجرائي    

مبحث دوم: مراحل عمليات اجرائي    

بند اول: صدور دستور اجرائيه و اجراي اين دستور    

بند دوم: ابلاغ اجرائيه    

بند سوم: محل اقامت متعهد و اجراي احكام و اسناد خارجي در ايران    

فصل چهارم: ترتيب اجراء:    

مبحث اول: اسناد بدون وثيقه    

بند اول: ترتيب اجراء اسناد بدون وثيقه    

بند دوم: تأمين موضوع اجرائيه    

بند سوم: اجرائيه بر تسليم مال منقول    

بند چهارم: اجرائيه بر تسليم مال غير منقول    

بند پنجم: انجام تعهد به وسيلء متعهد له    

بند ششم: وجه الااتزام    

بند هفتم: رسيدگي به مدارك بدهكار    

بند هشتم: بازداشت اموال متعهد    

بازداشت اموال منقول    

مرحله اول: تقاضاي متعهدله    

مرحله دوم: ارزيابي    

مرحلة سوم: تعيين حافظ    

بازداشت اموال غير منقول    

بند نهم - بازداشت اموال نزد شخص ثالث     

بند دهم – مزايدة اموال بازداشت شده    

بند يازدهم – مستثنيات دين    

بند دوازدهم – آثار بازداشت اموال متعهد    

مبحث دوم – اسناد داراي وثيقه    

بند اول: ترتيب اجراء اسناد داراي وثيقه    

اسناد مربوط به اموال غيرمنقول    

اسناد مربوط به اموال منقول    

بند دوم: واگذاري ملك به بستانكار    

بند سوم: زمان حراج و ختم آن    

بند چهارم: تنظيم سند انتقال اجرائي    

بند پنجم: تحويل مال منقول و يا مال غير منقول    

بند ششم: تخليه    

بند هفتم: حقوق و تكاليف بدهكار اسناد رهني و شرطي    

بند هشتم: حقوق ساير بستانكاران و امكان استيفاء آن از مورد وثيقه    

مبحث سوم: هزينه هاي اجرائي    

مبحث چهارم: خاتمة عمليات اجرائي    

فصل پنجم: شكايت اجرائي    

مبحث اول: شكايت از اجراء‌ سند    

مبحث دوم: شكايت از دستور اجراء سند رسمي به ادعاء معقول بودن آن با معرفي جاعل    

مبحث سوم: شكايت از دستور اجراء اسناد رسمي بدون تعيين جاعل    

فصل ششم, توقيف عمليات اجرائي    

مبحث اول: معاني توقيف    

مبحث دوم: موارد توقيف عمليات اجرائي   

 

قسمتی از متن

تعريف سند و اقسام آن
مبحث اول: تعريف سند:
مستنداً به مادة 1284 قانون مدني: «سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد».
به ديگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوي و در زمرة آن دسته از دلائلي است كه غالباً پيش از وقوع اختلاف و تنازع تهيه و تنظيم شده و خود دو گونه است. سند عادي و رسمي. واژة «سند» در معني لغوي خود نيز از معني اصطلاحي فوق دور نيست، چه در زبان عربي بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معني چيزي كه بدان استناد مي كنند و در زبان فارسي نيز به معني «تكيه گاه، آنچه پشت برروي گذارند و آنچه به وي اعتماد كنند...» آمده است. 

مشاهده قیمت و دانلود سریع