بررسی آزمون ها در روانشناسی کار

بررسی آزمون ها در روانشناسی کار در 16 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مشاهده قیمت و دانلود سریع

بررسی آزمون ها در روانشناسی کار در 16 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست مطالب

پيش فرض‌هاي روانشناسي كار

آثار آموزشي شغل بر تفاوتهاي فردي 

آزمونهاي رواني 

انواع آزمون

اندازه گيري توانايي هاي انسان 

ثبات زمان واكنش 

انواع مختلف زمانهاي واكنش 

تواناييهاي مكانيكي و آزمونهاي آنها 

آزمون هاي توانايي ذهني 

آزمون هاي شخصيتي 

ضرورت پرداختن به نگرش

عناصر تشكيل دهنده نگرش ها 

آيا تمايل به عملكردن هميشه به اجرا در مي آيد 

منابع‌ ‌

 

قسمتی از متن

پيش فرض‌هاي روانشناسي كار 
اولين پيش فرض روانشناسي كار اين است كه اقتصاد و صنعت با نيروي فكري و يدي انسان هدايت مي شود . بنابراين سلامت فكري ونيروي دستي انسان نقش مهمي در بهبود عملكرد توليد دارد. دوم با توجه به رشد روز افزون زمينه هاي اجتماعي ، اقتصادي و صنعتي بدون در نظر گرفتن جنبه هاي رواني مسائل انسان نمي توان به صورت عقلايي و منطقي مسائل نيروي انساني را در محيط كار حل كرد .سومين پيش فرض اين است كه روانشناسي كار بر اين  اساس استوار است كه براي حل مسائل انساني در كار رابطه كارگر و كارفرما حل كرد . مبتني بر اصول و حقايق روانشناسي باشد مطمئنأ سير صعودي در توليد و سرمايه متجلي خواهد شد .چهارم اين است كه روان و رفتار مدير و كاركنان تحت تأثير عوامل محيطي و وراثتي است.پنجم (روانشناسي كار) بي توجهي به تفاوتهاي فردي در كار منجر به شكست مديريت مي شود .ششم اين است كه هم مي توان رضايت كارگران را بهبود بخشيد و هم بازده كار آنها را افزايش داد .

مشاهده قیمت و دانلود سریع